“Вчителі, яким діти зобов’язані вихованням,
поважніші, ніж батьки, яким діти зобов’язані лише народженням:
одні дарують нам лише життя, а інші – добре життя. ”
Аристотель

 Планування навчально-виховного процесу ДНЗ “Смілянський ЦППРК”

    Виховна робота в Центрі полягає в системі організаційно-педагогічних, методичних заходів, спрямованих на формування у молоді світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально-значущих надбань вітчизняної і світової культури. 
    Пріоритетні напрямки здійснення виховного процесу в училищі визначає Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя , розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

     Провідною ідеєю виховної системи Центра є формування відповідальної, творчої, креативної особистості, яка володіє навичками самопізнання, самокорекції, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність, здатна до успішної самореалізації у сучасному житті.

    Найголовнішим досягненням закладу вважається прийняття педагогічним колективом принципу командної діяльності. Вся система управління в Центрі пов”язана з командною діяльністю. Ефективність такої роботи обумовлена творчим компонентом , особистістю кожного педагога.

Важливою умовою успіху для виконання головного завдання  є планування виховної роботи, яке базується на загальнопедагогічних принципах.

    Керуючись нормативно-правовими документами та на основі аналізу, діагностики учасників навчально-виховного процесу, можливості педагогічного колективу, умов навчального закладу, аналізу попередньої навчально-виховної роботи  складається план на навчального закладу, аналізу попередньої навчально-виховної роботи  складається план на навчальний рік, на місяць за  напрямами:

    Результатом виховної роботи  є випускник, в якого сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його самостійності у різноманітних сферах життєдіяльності, творча особистість із розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні.

    Особистісно орієнтоване виховання, ідеї гуманізації і демократизації життя як стержневі проблеми перебудови сучасної професійно – технічної освіти докорінно змінюють організацію і здійснення навчально-виховного процесу. 
    Організація виховного процесу вимагає, щоб у центрі уваги була особистість учня як суб’єкта виховання, розвиток  його внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя і відповідального ставлення до самого себе, природи, суспільства.
   Ефективність виховної роботи підвищується за наявності обґрунтованої організаційної структури, яка б забезпечувала взаємодію усіх ланок управління. Кожний елемент структури має чітко визначені функціональні обов’язки.

    Вся організаційна робота в Центрі пов’язана з командною. Ефективність такої роботи обумовлена творчим компонентом, особистістю кожного педагога.
З метою забезпечення якості виховної роботи в Центрі кожен навчальний рік починається з підготовки педагогічних кадрів, яка проводиться за такими напрямами:

Професійний – Підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників.
Методичний – Упрвадження нових видів роботи, освоєння інноваційних методів виховання учнів.
Психолого-педагогічний – Систематична й планомірна робота психолога, класних керівників з вивчення нахилів, здібностей, потреб учнів.
Науково-теоретичний – Самоосвіта педагогів,  ознайомлення з передовим педагогічним досвідом.

МК класних керівників

Однією із ланок виховної роботи є методична секція класних керівників

„Учитель, який передає дитині лише знання – це ремісник;
той, хто виховує характер – справжній митець у своїй справі.”
Софія Русова

    Ця теза є провідною в роботі методичної комісії класних керівників навчального закладу „Інноваційні аспекти діяльності класного керівника в сучасних умовах”- тема над якою працюють учасники секції. Її мета – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи. 
Виховна робота закладу спрямована на реалізацію моделі «Образ випускника».

    Формами роботи, які використовують у своїй практиці класні керівники, є:
– виховні години, години спілкування;
– бесіди, лекції, диспути, «круглі столи»;
– рольові ігри;
– конкурси, вікторини;
– анкетування, тестування;
– екскурсії, відвідування музеїв;
– індивідуальна робота з учнями.

   Якість виховного процесу ДНЗ “Смілянський ЦППРК” його результати певною мірою залежать від викладача, класного керівника, від майстра виробничого навчання та рівня їх науково-теоретичної підготовки. Така підготовка здійснюється через організацію методичної роботи.

   В навчально – виховному процесі задіяно 32 комп’ютери, діє мережа Intеrnet. Суттєву допомогу надають Web – сайти нашого закладу та ПТНЗ області. Саме тут класний керівник, майстер в/н може ознайомитися з діяльністю методичних комісій класних керівників, проведеними позаурочними заходами, досвідом проведення виховних годин. 

Бібліотека

“Читати означає” брати в борг “,
а зробити на основі цього відкриття –
означає “сплатити борг”. ”
Г. Ліхтенберг

   Науково-методична проблема училища: «Створення психолого-педагогічних умов для формування особистості та встановлення позитивного іміджу навчального закладу».
   З вересня 2015 року розпочато роботу за Проектом «Бібліотека – центр інформації і культури, середовище духовної творчості молоді».

Як до живих джерел глибоких
Ми припадаємо до книг,
Черпаємо снагу, неспокій
Та нездоланну правду з них.
Нас поведуть вони у мрію,
Щоб розпізнати суть буття,
Прийдешні нам шляхи відкриють,
І стануть школою життя

Концептуальна модель виховної роботи бібліотеки ДНЗ “Смілянський ЦППРК” 

   Пріорітетними напрямками роботи є розвиток життєвих компетенцій учня : «Я – громадянин», «Я-патріот», «Я – сім’янин», «Я – гуманіст», «Я – здорова особистість», «Я-друг природи», «Я – високодуховна особистість», «Я-висококультурна особистість», «Я – людина». 

Сьогодні бібліотека є:
1. Центром соціально-культурного розвитку учнів і дорослих;
2. інформаційно-методичним центром;
3. основною базою навчання ;

У підготовці вчителів та майстрів виробничого навчання до особистісно орієнтованого навчання значну роль відіграє бібліотека, яка бере активну участь в організації семінарів, відкритих уроків виховних заходів.

 Бібліотека надає послуги через:
• масові форми роботи;
• індивідуальну роботу;
• організацію роботи прес – центру «Я і Всесвіт»;
• створення бібліотечно-інформаційних куточків ;
• бібліотечні уроки.

Робота бібліотеки Центра здійснюється за трьома основними напрямами:
• спільна діяльність бібліотеки, вчителів і майстрів виробничого навчання;
• бібліотечна справа як розвиток читацьких смаків;
• виховна робота, яку здійснює бібліотека.

До кожної категорії читачів (учителів, майстрів в/н, учнів, батьків) бібліотека ставить завдання, які вирішує через різноманітні форми роботи.

Категорія читачів : учителі, майстри виробничого навчання.

Завдання: пропаганда книги і методичних систем роботи з нею, освоєння різних форм самоаналізу і самооцінки своєї бібліотечно-бібліографічної грамотності і підготовленості до передачі знань учням. 
Форми роботи : круглий стіл, презентація книги, огляд літературних новин, творчі зустрічі, книжкові виставки, бібліотечний діалог, бібліотечні уроки.

Категорія читачів: учні Центру.

Завдання: формування інформаційної культури, основ незалежного користувача бібліотеки, який упевнено працює з різноманітними джерелами інформації.

Форми роботи: бібліотечні уроки. Ігри, конкурси, вікторини, екскурсії, творчі роботи, зустрічі, тренінги, презентації книг, огляди новинок, книжкові виставки, Тиждень дитячої та юнацької книги.

Надовго запам’ятаються учням: 
• літературні вітальні «Поезія – це завжди неповторність», «Краса українського слова»;
• інтелектуальні ігри «Літературний КВК»;
• засідання і заходи клубу самодіяльних поетів «Самоцвіти»: 
– «Лірика присвячена весні», 
– «В полоні барв осінніх», 
– «Тенета життєвої наснаги».
Категорія читачів: батьки.

Завдання: допомога учням у засвоєнні навчальної програми , програм по спецпредметах, підтримка бажання читати, формування читацьких смаків.

Форма роботи: лекція, бесіда, конференція «Родина і бібліотека Центра», виставки, анкетування, огляд літератури. 

Головним завданням, яке стоїть сьогодні перед бібліотекою  ДНЗ “Смілянський ЦППРК”   це : 
• Надання допомоги в навчально-виховному процесі.
• Виховання людини нової генерації, всебічно розвиненої особистості.
• Прищеплення любові до книжки, щоб читання стало духовною потребою.
• Виховання культури читання.
• Формування у молодого покоління гуманістичних , морально-етичних цінностей.
• Виховання патріотизму, любові до рідної мови, до народних традицій. 

Бібліотека Центру в 2015 році домагається виконання завдань за допомогою таких форм і методів роботи
1. Інформування педагогічного колективу Центра . 
а) інформаційне забезпечення педрад, забезпечення відповідною літературою виконання тематичних довідок;
б) випуск інформаційних бюлетенів «Увага ! Нова книга», «Радимо прочитати», «Зупинись! Це цікаво», «Увага ! Проблемна стаття»;
в) оформлення інформаційного куточка з методичними педрадами, рубриками уроків «Тобі класний керівнику», «Я іду на урок…», «Скористайся інформацією». 
2. Інформаційне забезпечення учнів.
1. Години цікавих повідомлень.
2. Дні громадського інформування.
3. Групова та індивідуальна інформація читачів.
4. Куточок абітурієнта «Де навчатися сьогодні, щоб бути на висоті завтра».
5. Систематичний випуск інформаційних бюлетенів «Історичні дати», «Народний календар».
3. Організовано книжкові виставки :
• Книжково-ілюстративна виставка-роздум «Україна – це Я»(до Дня соборності України);
• «Наш дім – Земля».
1. Полісся моє золоте.
2. Знай, люби, бережи.
3. Світ тварин.
• «Шляхом Закону, Права, Моралі».
• «Правда про голодомор».
• «Розгойдані дзвони пам’яті».
• «Зорій довіку серед нас» (присвячена творчості Лесі Українки).
• Малоформатний стенд – виставка про життя і творчість Т.Г. Шевченка «Великий син Українського народу».
• «Золоті зорі Полісся» (до Дня Перемоги).
• «У світі краси і мудрих книг» (приурочена Року книги).
1. Книга – джерело знань.
2. «Наш вернісаж» (виставка малюнків до улюбленої книги).
• Книжкова виставка – вернісаж з національно-патріотичного виховання «В історію свою візьми нас, Батьківщино».
1. Одна Батьківщина : двох не буває.
Місця, де родилися, завжди святі.
Хто рідну, – оселю свою забуває.
Той долю не знайде в житті.
2. Калина – одвічний символ України.
3. Верба – символ українського землі. 
4. Хліб-сіль на вишитому рушнику.
• «Синьоокий край – мій Поліський край».
1. На отчій землі – Україні – 
Є одвічно Полісся моє.
2. Зелений хміль і 
Льон квітучий твій – 
Люблю тебе, 
Чарівний краю мій.

Основну роль в інформаційній діяльності нашої бібліотеки відіграють усні форми масової і індивідуальної роботи – розповіді про книги, роботу бібліотеки, правила користування бібліотекою та збереження книжок, як вибрати книгу, як працювати з підручником, начальним посібником, довідковою літературою, підписними виданнями.

Бібліотекар.
Напружена тиша читального залу –
До вічності сталий пароль.
І в тиші отій кого ж з нас не спіткало
Сплетіння і прагнень, і доль.
І розум, і розпач, надія й тривога,
І подвиг, і жарт, і непрощенний гріх,
І та незбагненна дорога до Бога,
Яка милосердно відкрита для всіх.
Ми служимо людям у світському храмі,
І совість століття пронизує нас.
А мудрість і правда розтоплять і камінь.
Все – людям, життю, і ніщо про запас!

Самоврядування

“Ми навчаємося з прикладів, а не зі слів”
Василь Розанов

Структура учнівського самоврядування ДНЗ “Смілянський ЦППРК” 

Психологічна служба

“Коли багато вчишся, то не тільки обличчя,
а й тіло набуває розумного виразу”
Фрідріх Ніцше

Поради психолога батькам

“Не робіть з дитини кумира:
коли він виросте – зажадає жертв”
П. Буаст

 1. Дотримуйтесь правила безумовного прийняття дитини. Любіть її не за те, що вона розумна, талановита, слухняна і так далі, а просто за те, що вона є.
  2. Безумовне прийняття не означає потурання. Проте, для вираження власного гніву пропонуються наступні правила (Ю.Б. Гіппенрейтер):
  • Можна виражати своє незадоволення окремими діями дитини, а не дитиною загалом;
  • Можна осуджувати дії дитини, а не її почуття, якими б небажаними вони не були;
  • Незадоволення діями дитини не повинно бути систематичним, інакше воно переросте в загальне неприйняття;
  3. У спілкуванні з дитиною користуйтеся мовою дотику – це мова обіймів після розлуки, прогладжування по голові чи поплескування по плечу для підбадьорення тощо.
  4. Для налагодження взаєморозуміння з дитиною, покращення її поведінки, намагайтеся робити якісним спільне проведення часу. Затрачений на дитину час є проявом Вашої уваги до неї. Приділяйте дитині досить уваги, нехай вона ніколи не почувається забутою.
  5. Працюйте разом з дитиною.
  6. Обираючи знаряддя виховного впливу, удавайтеся здебільшого до заохочення, а не до покарання і осуду. Рекомендується використовувати схвалення як вираження своїх почуттів і ставлення до дитини.
  7. Постійно зміцнюйте у дитини впевненість у собі, у власних силах.
  8. Порівнюйте дитину лише з самим собою (тим, якою вона була вчора, і, можливо, буде завтра); ні в якому разі з іншими дітьми.
  9. Будьте позитивним прикладом для своєї дитини.
  10. Дозвольте дитині набути життєвого досвіду. Хай навіть не безболісно, але самостійно.

Поради психолога учням

 • Починайте день з улюбленою музикою;
  • Уникайте неприємних вам людей;
  • Помічайте добро в людях;
  • Дисциплінуйте себе в заощадженні грошей. Це необхідно для успіху;
  • Багато смійтеся. Здорове відчуття гумору лікує майже від усіх життєвих прикрощів.
  • Щодня скажіть щось приємне трьом особам.
  • Вітайтеся перші.
  • Щодня давайте зрозуміти рідним словами, жестами й турботою, як ви їх любите.
  • Ні в кого ніколи не забирайте надії. Можливо, це єдине, що у нього є.
  • Бережіть таємниці, які вам довіряють.
  • Виявляйте щирий інтерес до інших людей;
  • Ведіть здоровий спосіб життя;
  • Щоб забути свої негаразди, намагайтеся зробити добро іншим. Роблячи добро іншим, робиш добро собі.
  • Пам’ятайте: найкращий спосіб боротьби з душевним занепокоєнням – постійна зайнятість.Стежте за:
  • своїми думками – вони стають словами;
  • своїми словами – вони стають вчинками;
  • своїми вчинками – вони стають характером;
  • своїм характером, тому що він визначає вашу долю.